მეფუტკრეობის სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების მხარდაჭერის სახელმწიფო პროგრამა
projects.org.ge
prjects.org.ge
ნავიგატორი
401


სასოფლო-სამეურნეო მეფუტკრეობის სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების მხარდაჭერის სახელმწიფო პროგრამა

უნიკალური ნომერი: 000072

2015 წლის სექტემბრიდან დაიწყო მეფუტკრეობის სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების მხარდაჭერის პროგრამა, რომელსაც საქართველოს სოფლის მეურენეობის სამინისტრო სსიპ „სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტოს“ მეშვეობით ახორციელებს.

მეფუტკრეობის სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების მხარდაჭერის პროგრამას, საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო სსიპ „სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტოს“ მეშვეობით ახორციელებს.

პროგრამის მიზანი :

 • სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების საფუტკრე მეურნეობების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება და წარმოებული თაფლისა და მეფუტკრეობის სხვა პროდუქტების ხარისხისა და რაოდენობის ზრდა.
 • სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივებისათვის კაპიტალური ინვესტირების განხორციელება და მეპაიეთა კვალიფიკაციის ამაღლება.

სახელმწიფო პროგრამაში მონაწილეს თანადაფინანსებით,გრანტის სახით ღირებულების 30%-ად გადაეცემა:

 • მათსაკუთრებაში არსებული სკების იდენტური რაოდენობა, მაგრამარაუმეტეს 100 ცალი
 • 1 ცალი 12 ჩარჩოიანი თაფლის საწური (ციბრუტი)
 • თაფლის შესანახი 40, 60 და 220 ლიტრიანი ავზები, რომელთა ჯამური ტევადობა არ უნდა აღემატებოდეს 2 200 ლიტრს. მონაწილეს შეუძლია მოითხოვოს არაუმეტეს 11 ცალი 40 ლიტრიანი და 11 ცალი 60 ლიტრიანი ავზი;
 • 1 ცალი ფიჭის ასათლელი დანა ელექტროგამაცხელებლით, 1 ცალი ფიჭის ანათლის ავზი, 1 ცალი ელექტრო დენის ძაბვის გადამყვანი 220V-დან 12V-ზე

იმ მონაწილეს რომელთა მეპაიეების 50%-ს შეადგენენ მოწყვლადი ჯგუფები (დევნილები, შშმპირები) ამ პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი კაპიტალური ინვესტირება გადაეცემათ მათი ღირებულების 20% -ის ოდენობით.

იმ მონაწილეებს, რომელთა მეპაიეებს შეადგენენ მხოლოდ ქალები პროგრამით გათვალისწინებული აღჭურვილობა გადაეცემათ ღირებულების 20%-ის ოდენობით.

პროგრამაში მონაწილეობის მიღების უფლება აქვს იმ პრეტენდენტს, რომელიც მონაწილეობაზე განაცხადის წარდგენისას აკმაყოფილებს შემდეგ მოთხოვნებს:

ა)საქმიანობას ახორციელებს მეფუტკრეობის დარგში და საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით რეგისტრირებულია ბიზნესოპერატორად;

ბ) საქმიანობას ახორციელებს „სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის შესახებ“ საქართველოს კანონისა და კოოპერატივის წესდების შესაბამისად;

გ)განაცხადის წარდგენის მომენტისათვის განმახორციელებლისგან არაქვს მიღებული რეკომენდაცია საქმიანობაში დაფიქსირებული ხარვეზის გამოსწორების შესახებ ან/და მსგავსი რეკომენდაცია მიღებული აქვს და ხარვეზი გამოასწორა;

დ) მეპაიეთა რაოდენობა იმ სოფლებში, თემებსა და დაბებში, რომლებზედაც ვრცელდება „მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ“ საქართველოს კანონის მოქმედება, არ არის 5-ზენაკლები, ხოლო საქართველოს დანარჩენ ტერიტორიაზე – 11-ზე ნაკლები;

ე) იმ შემთხვევაში, თუ წევრები არიან სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივები, მეპაიეთა რაოდენობა იმსოფლებში, თემებსა და დაბებში, რომლებზედაც ვრცელდება „მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ“ საქართველოს კანონის მოქმედება, არარის 3 სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივზე ნაკლები, ხოლო საქართველოს დანარჩენ ტერიტორიაზე – 5 სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივზე ნაკლები;

ვ) არ გააჩნია საგადასახადო დავალიანება;

ზ) არ გააჩნია ვადაგადაცილებული საკრედიტო დავალიანება;

თ) სკების მოთხოვნის შემთხვევაში იმ მაღალმთიან დასახლებებში რომელზეც ვრცელდება „მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ“ საქართველოს კანონის მოქმედება საკუთრებაში აქვს არანაკლებ 30, ხოლო საქართველოს დანარჩენ ტერიტორიაზე რეგისტრირებული კოოპერატივების შემთხვევაში - არანაკლებ 60 სკა.

 • თაფლის საწურების (ციბრუტების), თაფლის შესანახი ავზების, ფიჭის ასათლელი დანის ელექტროგამაცხელებლით, ფიჭის ანათლის ავზის და ელექტრო დენის ძაბვის გადამყვანის 220V-დან 12V-ზე მოთხოვნის შემთხვევაში, იმ დასახლებებში რომლებზედაც ვრცელდება „მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ“ საქართველოს კანონის მოქმედება, საკუთრებაში აქვს არანაკლებ 200, ხოლო საქართველოს დანარჩენ ტერიტორიაზე არანაკლებ 400 ფუტკრის სკა.
 • პრეტენდენტს, რომელსაც ამ პროგრამის ფარგლებში უკვე გადაეცა თაფლის საწური (ციბრუტი) და დაფლის შესანახი ავზი იმ დასახლებებში რომლებზედაც ვრცელდება „მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ“ საქართველოს კანონის მოქმედება, საკუთრებაში აქვს არანაკლებ 400, ხოლო საქართველოს დანარჩენ ტერიტორიაზე არანაკლებ 800 ფუტკრის სკა.

პროგრამაში მონაწილეს შეუძლია კაპიტალური ინვესტირების ფარგლებში მოითხოვოს ნებისმიერი მისთვის სასურველი აღჭურვილობა როგორც ერთად, ისე ცალ-ცალკე.

იმ მონაწილეს რომელსაც ამ პროგრამის ფარგლებში უკვე გადაეცა სკები დამატებით სკების მოთხოვნის შემთხვევაში ვალდებულია განაცხადის წარდგენამდე გაზარდოს მის საკუთრებაში არსებული სკების რაოდენობა მოთხოვნილის იდენტური ოდენობით.

ტექნიკური მხარდაჭერა:

 • მონაწილე მიიღებს ტექნიკურდახმარებას „თაფლის შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 26 დეკემბერის №714 დადგენილების ძირითადი მოთხოვნების დანერგვასთან დაკავშირებით. მონაწილეს უფლება არ აქვს, უარი თქვას ტექნიკური დახმარების მიღებაზე.
 • ტექნიკური მხარდაჭერის ფარგლებში მონაწილეს უფლება აქვს საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორიას შესამოწმებლად წარუდგინოს მის მიერ წარმოებული თაფლის ერთი ნიმუში უსასყიდლოდ.

პროგრამაში რეგისტრაცია :

 • პროგრამაში რეგისტრაცია შესაძლებელია დისტანციურად ონლაინ რეჟიმში, სააგენტოს ოფიციალურ ვებ გვერდზე (http://www.acda.gov.ge).
 • რეგისტრაციის დროს მონაცემების არასწორად წარდგენის შემთხვევაში კოოპერატივს ეგზავნება შეტყობინება (ელ. ფოსტაზე) ხარვეზის არსებობასთან დაკავშირებით რომლის გამოსასწორებლად მიეცემა 5 დღე.
 • თუ არ მოხდა ხარვეზის აღმოფხვრა დადგენილ ვადაში, განაცხადი დარჩება განუხილვევლი.

პროგრამაშიმონაწილის ვალდებულებები:

 • ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ვადაში გადაიხადოს სკების ღირებულების 30% საქართველოს კანონმდებლობით და ხელშეკრულებით განსაზღვრული წესით.
 • დაიცვას პროგრამით გათვალისწინებული მეპაიეთა მინიმალური რაოდენობა ხელშეკრულების გაფორმებიდან 5 წლის განმავლობაში.
 • მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან ორი წლის ვადაში უზრუნველყოს კაპიტალური ინვესტირების ფარგლებში მიღებულ სკებში ფუტკრის ოჯახების განთავსება;“;
 • ხელშეკრულების გაფორმებიდან 5 წლის განმავლობაში არდაუშვას მიღებული სკების რაიმე ფორმით გასხვისება ან/და ვალდებულებით დატვირთვა განმახორციელებლი სწინასწარი ნებართვის გარეშე.
 • პროგრამის ფარგლებში მის საკუთრებაში არსებულ (ბალანსზერიცხულ) სკებზე არდაუშვას რეგისტრაციის ნომრის წაშლა ან/და რაიმე სახის ხელყოფა, რომლის შემდგომაც არ იქნება შესაძლებელი მისი ამოკითხვა
 • წარმოუდგინოს სააგენტოს წლიური ანგარიში გაწეული საქმიანობის შესახებ ყოველი წლის არაუგვიანეს 20 დეკემბრისა.

სკების აღრიცხვა რეგისტრაცია ხორციელდება სკაზე შესაბამისი ნიშნის (სააღრიცხვო ბარათის ) დამაგრებით. როგორც მონაწილის საკუთრებაში არსებული, ისე კაპიტალური ინვესტირების ფარგლებში გადაცემულ სკებზე.

ხელშეკრულების გაფორმებიდან 5 წლის განმავლობაში არ დაუშვას მიღებული სკების, თაფლის საწურების (ციბრუტების ) და თაფლის შესანახი ავზების გასხვისება გარდა განმახორცილებლის წინასწარი ნებართვით სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივზე ამ პროგრამით გათვალისწინებული პირობებით გასხვისებისა;

პროგრამაში მონაწილეს შეუძლია კაპიტალური ინვესტირების ფარგლებში მოითხოვოს ნებისმიერი მისთვის სასურველი აღჭურვილობა როგორც ერთად, ისე ცალ-ცალკე.

განმცხადებელი სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის მიერ სახელმწიფო პროგრამაში მონაწილეობის მისაღებად წარმოსადგენი დოკუმენტები:

 • ბიზნესოპერატორად რეგისტრაციის დამადასტურებელი დოკუმენტი.
 • სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის წევრთა რეესტრის ასლი
 • ამონაწერი სსიპ - შემოსავლების სამსახურის ელექტრონული პორტალიდან დავალიანების არ არსებობის შესახებ.
 • ცნობა ფინანსური ინსტიტუტიდან, რომელიც ადასტურებს რომ კოოპერატივს არ გააჩნია ვადაგადაცილებული საკრედიტო დავალიანება
 • მიღება-ჩაბარების აქტები, იმ შემთხვევაში თუ პრეტენდენტს ამ პროგრამის ფაგლებში უკვე გადაეცა სკები, თაფლის საწური (ციბრუტი) ან/და თაფლის შესანახი ავზები.

პროგრამაში რეგისტრაცია დამთავრებულია

დამატებითი ინფორმაციისთვის, გთხოვთ, ეწვიეთ ვებ-გვერდს: acda.gov.ge

დამატებულია: 21-01-2019

განაცხადის წარდგენის ბოლო ვადა: 01-01-2020

განცხადების წარდგენამდე დარჩენილია: 23 დღე;


24-01-2019

სოციალური მეწარმეობა – ონოვაციური მიდგომა ეკონომიკური და სოციალური ცვლილებებისთის

21-01-2019

წყალბად-ქლორ-ფტორ-ნახშირბადების მოხმარებიდან ამოღების მართვის გეგმა (HPMP)

22-01-2019

ტყის მდგრადი მართვა საქართველოში (ფაზა II)

22-01-2019

შეღავათიანი აგროკრედიტი

22-01-2019

შეღავათიანი აგროკრედიტი

24-01-2019

სოციალური მეწარმეობა – ონოვაციური მიდგომა ეკონომიკური და სოციალური ცვლილებებისთის

21-01-2019

წყალბად-ქლორ-ფტორ-ნახშირბადების მოხმარებიდან ამოღების მართვის გეგმა (HPMP)

22-01-2019

ტყის მდგრადი მართვა საქართველოში (ფაზა II)


სიახლეების გამოწერა


პროექტის პარტნიორები

Copyright 2018. www.projects.org.ge. All Rights Reserved.
ვებსაიტი დამზადებულია და ატვირთულია projects.org.ge-ის მიერ