საქართველოში ყველაზე მეტს სამშენებლო სექტორში დასაქმებულები მუშაობენ
ნავიგატორი
726


საქართველოში ყველაზე მეტს სამშენებლო სექტორში დასაქმებულები მუშაობენ

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის (საქსტატის) მონაცემებით საქართველოში ყველაზე მეტს მშენებლობაზე დასაქმებულები მუშაობენ. ძირითად სამუშაოზე კვირაში ნამუშევარი ჩვეულებრივი საათების რაოდენობა სამშენებლო სექტორში 50,5 საათს შეადგენს.

სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით, ძირითად სამუშაოზე კვირაში ნამუშევარი ჩვეულებრივი საათების საშუალო რაოდენობა ეკონომიკური საქმიანობის სახეების მიხედვით ასე გამოიყურება:

(მონაცემები მოიცავს 2017 წელს)

სოფლის, სატყეო და თევზის მეურნეობა - 28,2 საათი;

მრეწველობა - 46,1 საათი;

მშენებლობა - 50,5 საათი ;

საბითუმო და საცალო ვაჭრობა; ავტომობილების და მოტოციკლების რემონტი - 49,2საათი;

ტრანსპორტირება და დასაწყობება - 45,7 საათი;

განთავსების საშუალებებით უზრუნველყოფის და საკვების მიწოდების საქმიანობები - 49,3 საათი;

ინფორმაცია და კომუნიკაცია - 42,5 საათი;

საფინანსო და სადაზღვევო საქმიანობები - 42,8 საათი;

უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული საქმიანობები - 39,4 საათი;

პროფესიული, სამეცნიერო და ტექნიკური საქმიანობები - 41,6 საათი;

ადმინისტრაციული და დამხმარე მომსახურების საქმიანობები - 44,3 საათი;

სახელმწიფო მმართველობა და თავდაცვა; სავალდებულო სოციალური დაცვა - 48,0 საათი;

განათლება - 30,4 საათი;

ჯანდაცვა და სოციალური მომსახურების საქმიანობები - 42,1 საათი;

ხელოვნება, გართობა და დასვენება - 38,7 საათი;

სხვა სახის მომსახურება - 45,7 საათი;

შინამეურნეობების, როგორც დამქირავებლის, საქმიანობები; არადიფერენცირებული საქონლის და მომსახურების წარმოება შინამეურნეობების მიერ საკუთარი მოხმარებისათვის - 50,2 საათი;

ექსტერიტორიული ორგანიზაციების და ორგანოების საქმიანობები - 43,3 საათი. 

2017 წლის მონაცემებით, ყველაზე მეტი ადამიანი ეკონომიკიური დარგების მიხედვით სოფლის მეურნეობის სექტორშია დასაქმებული- (737,5 ათასი), მეორე ადგილზეა მრეწველობა (137,5 ათასი) ხოლო მესამეა მშენებლობა (82 ათასი)

04-04-2019

წყარო: imedinews.ge

21-03-2019

საქართველოს ეკონომიკა 2018 წელს 4.7%-ით გაიზარდა

18-10-2019

კონფერენცია „პირველადი წარმოების განვითარება და ევროპის ბაზარი“

22-03-2019

„უცხოელებისთვის სასოფლო-სამეურნეო მიწის ფლობის შეზღუდვა დარგში უცხოურ ინვესტიციებს აფერხებს“

29-03-2019

ევროკავშირში 2021 წლიდან ყველა სახის ერთჯერადი პლასტმასის ნივთის გამოყენება აიკრძალება

29-03-2019

ევროკავშირში 2021 წლიდან ყველა სახის ერთჯერადი პლასტმასის ნივთის გამოყენება აიკრძალება

21-03-2019

საქართველოს ეკონომიკა 2018 წელს 4.7%-ით გაიზარდა

18-10-2019

კონფერენცია „პირველადი წარმოების განვითარება და ევროპის ბაზარი“

22-03-2019

„უცხოელებისთვის სასოფლო-სამეურნეო მიწის ფლობის შეზღუდვა დარგში უცხოურ ინვესტიციებს აფერხებს“


სიახლეების გამოწერა
Copyright 2018. www.projects.org.ge. All Rights Reserved.
ვებსაიტი დამზადებულია და ატვირთულია projects.org.ge-ის მიერ