მაღალმთიან რეგიონებში სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სათიბ-საძოვრების რაციონალურად გამოყენების სახელმწიფო პროგრამა
projects.org.ge
prjects.org.ge
ნავიგატორი
390


სასოფლო-სამეურნეო მაღალმთიან რეგიონებში სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სათიბ-საძოვრების რაციონალურად გამოყენების სახელმწიფო პროგრამა

უნიკალური ნომერი: 000075

საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 29 მარტის N 265 დადგენილება მაღალმთიან რეგიონებში სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სათიბ-საძოვრების რაციონალურად გამოყენების სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 29 მარტის N 265 დადგენილება მაღალმთიან რეგიონებში სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სათიბ-საძოვრების რაციონალურად გამოყენების სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ (ცვლილებებით)

საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 29 მარტის N 265 დადგენილება მაღალმთიან რეგიონებში სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სათიბ-საძოვრების რაციონალურად გამოყენების სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ (ცვლილებების ბოლო რედაქციით)

მაღალმთიან რეგიონებში სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სათიბ-საძოვრების რაციონალურად გამოყენების სახელმწიფო პროგრამაპროგრამაში მონაწილეობის მისაღებად დადგენილი პირობები:

პროგრამაში მონაწილეობის მიღების უფლება აქვთ იმ სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივებს, რომლებიც პროგრამაში მონაწილეობისათვის განაცხადის წარდგენისას აკმაყოფილებენ შემდეგ პირობებს:

• განაცხადის წარდგენისას სააგენტოსაგან არ აქვს მიღებული რეკომენდაცია საქმიანობაში ხარვეზის გამოსწორების შესახებ. გარდა იმ შემთხვევისა, თუ კოოპერატივს მსგავსი რეკომენდაცია მიღებული აქვს და განაცხადის წარდგენამდე აღმოფხვრილი აქვს აღნიშნული ხარვეზი.

• მეპაიეთა რაოდენობა შეადგენს არანაკლებ თერთმეტს ან თუ მეპაიეები არიან სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივები, ამ სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების მეპაიეთა რაოდენობა ჯამურად შეადგენს არანაკლებ თერთმეტს, ისე რომ ერთი ფიზიკური პირი, რომელიც რამდენიმე კოოპერატივის წევრია ჩაითვლება ერთ მეპაიედ.

• ყველა მეპაიე რეგისტრირებულია მაღალმთიან დასახლებაში. ხოლო, პროგრამით განსაზღვრული არანაკლებ 11 მეპაიე როგორც ფიზიკური, ისე იურიდიული პირი, რეგისტრირებულია მაღალმთიან დასახლებაში, რომელიც მიეკუთვნება იმ ადმინისტრაციულ ერთეულს, რომელშიც რეგისტრირებულია პროგრამაში რეგისტრაციის მსურველი კოოპერატივი;

• სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის ან/და მისი მეპაიე სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის ან/და ამავე სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების მეპაიეთა მფლობელობაში არსებული ფურების ან/და დეკეულების რაოდენობა ჯამურად შეადგენს არანაკლებ 200 სულს (გარდა იმ კოოპერატივებისა რომლებიც მონაწილეობენ „რძის მწარმოებელი სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების მხარდაჭერის სახელმწიფო პროგრამაში) და იდენტიფიცირებულია სსიპ - სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ.

თუ ფურები ან/და დეკეულები სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის ან/და ამავე კოოპერატივის მეპაიე ფიზიკურ პირთა მფლობელობაშია, ეს მეპაიეები რეგისტრირებულნი უნდა იყვნენ იმ ადმინისტრაციულ ერთეულში რომელშიც რეგისტრირებულია პროგრამაში მონაწილეობის მსურველი კოოპერატივი.

• იმ სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივებმა, რომლებმაც მონაწილეობა მიიღეს ან მიიღებენ „რძის მწარმოებელი სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების მხარდაჭერის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 29 მარტის N 150 დადგენილებით დამკიცებულ სახელმწიფო პროგრამაში, პროგრამაში მონაწილეობისათვის უნდა გაზარდონ არსებული ფურების რაოდენობა არანაკლებ 200 ფურით ან/და დეკეულით.

• მსხვილფეხა საქონლის სადგომი რეგისტრირებულია სსიპ - სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ.

• პროგრამაში ჩართვა შეუძლია იმ სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივებს, რომლებიც რეგისტრებულნი არიან, „მაღალმთიან დასახლებათა ნუსხის დამტკიცების შესახებ“, საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 30 დეკემბრის N671 დადგენილებით განსაზღვრულ მაღალმთიან დასახლებებში და აკმაყოფილებენ პროგრამით განსაზღვრულ პირობებს.

• არ გააჩნია საგადასახადო დავალიანება.

• არ არის აღრიცხული მოვალეთა რეესტრში

• შერჩეული აქვს სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული, იჯარის უფლებით მისაღები სათიბი და საძოვარი ან ორივე ერთად ერთ სულ ფურზე ან/და დეკეულზე არანაკლებ 1,5 ჰა და არაუმეტეს 4 ჰა-ისა.

ამ პროგრამით განსაზღვრული სათიბი ან საძოვარი მონაწილეზე იჯარით გაიცემა მხოლოდ იმ ფურების ან/და დეკეულების რაოდენობის მიხედვით , რომელთა მფლობელი რეგისტრირებულია იმ ადმინისტრაციულ ერთეულში, სადაც რეგისტრირებულია პროგრამაში მონაწილეობის მსურველი კოოპერატივი, ან/და იმ შემთხვევაში თუ ფურები ან/და დეკეულები კოოპერატივის მფლობელობაშია.

პროგრამაში მონაწილეობის მსურველმა კოოპერატივმა რეგისტრაციისას სააგენტოს უნდა წარუდგინოს:

• ცნობა სსიპ - სურსათის ეროვნული სააგენტოდან სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის ან/და მისი მეპაიე სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის ან/და ამავე სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების მეპაიეთა მფლობელობაში არსებული:

• ფურების ან/და დეკეულების შესახებ;

• მსხვილფეხა საქონლის სადგომის/დროებითი სადგომის რეგისტრაციის შესახებ

• სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სათიბის და საძოვრის მაიდენტიფიცირებელი ინფორმაცია (მიწის საკადასტრო კოდი და აგეგმვითი/აზომვითი ნახაზი).

• ცნობა სსიპ - შემოსავლების სამსახურიდან დავალიანების არ ქონის თაობაზე

• ცნობა სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიუროდან მოვალეთა რეესტრში რეგისტრაციის შესახებ. (ცნობაში აღნიშნული უნდა იყოს, რომ პრეტენდენტი არ არის რეგისტრირებული მოვალეთ რეესტრში).

• მეპაიეთა რეგისტრაციის დამადასტურებელი დოკუმენტი, კერძოდ, სსიპ სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მიერ გაცემული საინფორმაციო ბარათი პიროვნების რეგისტრაციის შესახებ;

• წევრთა რეესტრის ასლი

პროგრამაში რეგისტრაცია დამთავრებულია

დამატებითი ინფორმაციისთვის, გთხოვთ, ეწვიეთ ვებ-გვერდს: acda.gov.ge

დამატებულია: 21-01-2019

განაცხადის წარდგენის ბოლო ვადა: 01-01-2020

განცხადების წარდგენამდე დარჩენილია: 24 დღე;


23-01-2019

CSRDG-ს ძირითადი პროგრამა 2017–2020 წლები

01-02-2019

ორ მუნიციპალიტეტში მრჩეველთა საბჭოს და მოქალაქეების თანამშრომლობის მოდელის შემუშავება და პილოტირება

25-01-2019

სტარტაპ სასტუმრო სესხი – თიბისი ბანკი

23-01-2019

სოფლად ახალგაზრდა მეწარმეების მხარდაჭერის პროგრამა - „ახალგაზრდა მეწარმე“

23-01-2019

სოფლად ახალგაზრდა მეწარმეების მხარდაჭერის პროგრამა - „ახალგაზრდა მეწარმე“

23-01-2019

CSRDG-ს ძირითადი პროგრამა 2017–2020 წლები

01-02-2019

ორ მუნიციპალიტეტში მრჩეველთა საბჭოს და მოქალაქეების თანამშრომლობის მოდელის შემუშავება და პილოტირება

25-01-2019

სტარტაპ სასტუმრო სესხი – თიბისი ბანკი


სიახლეების გამოწერა


პროექტის პარტნიორები

Copyright 2018. www.projects.org.ge. All Rights Reserved.
ვებსაიტი დამზადებულია და ატვირთულია projects.org.ge-ის მიერ