საერთაშორისო ქსელში შესვლა - ექსპორტის სტიმულირების პროგრამა
ნავიგატორი
1598


საერთაშორისო ქსელში შესვლა - ექსპორტის სტიმულირების პროგრამა

უნიკალური ნომერი: 001686

კონკურსის შესახებ:

Categories:

 • Food & Beverage
  • Fresh Fruits and vegetables
  • Hazelnuts Products
  • Processed Fruits and Vegetables
  • Fruits and Vegetable Juices
  • Spring and mineral water
  • Lemonade
  • Tea
  • Alcoholic beverages
  • Cheese
  • Live Animals
  • Meat and Meat Products
  • Bakery and Confectionery Products
  • Sea Products
  • Honey
  • Herbs and Spices
  • Cereals
  • Oils
  • Energy drink
  • Coffee
  • Dairy products other than cheese
  • Walnuts
  • Almond
 • Fashion, Apparel & Leather
  • Bags
  • Clothes
  • Shoes
  • Accessories
  • Leather
  • Jewelry
 • Other Industries
  • Toys
  • Veterinary medicine & Food/feed additives
  • Packaging Materials
  • Furniture
  • Construction Materials

City: ყველა


Registratiom period
Start: 11 Dec 2023 10:00:00
End: 31 Dec 2024 10:00:00


ექსპორტის სტიმულირების პროგრამა

ტექნიკური დახმარების კომპონენტი მიზნად ისახავს ექსპორტზე ორიენტირებული მცირე და საშუალო ბიზნესის საექსპორტო პოტენციალის ზრდის ხელშეწყობას. კერძოდ, ბენეფიციარ კომპანიებში ექსპორტის შემაფერხებელი ფაქტორების აღმოფხვრას და ექსპორტის მასტიმულირებელი მექანიზმების დანერგვას, რომელიც ხელს შეუწყობს საექსპორტო პროდუქტების და სერვისების დივერსიფიკაციას, მაღალი საექსპორტო პოტენციალის მქონე სექტორების და პროდუქტების იდენტიფიცირებას, საქართველოს მასშტაბით დასაქმების ადგილების შექმნას და საერთაშორისო გაყიდვების წახალისებას.

 • საერთაშორისო გაყიდვების სტიმულირების კომპონენტი გულისხმობს საერთაშორისო სავაჭრო ქსელში შესვლის ხელშეწყობას, რაც მოიცავს ე.წ. Entry cost (იგივე Entrance fee) - ის ან იგივე შინაარსის მქონე საფასურის დაფინანსებას, დადგენილი ლიმიტების ფარგლებში შემდეგ სამიზნე ბაზრებზე: სპარსეთის ყურის ქვეყნები, ევროკავშირის ქვეყნები, დიდი ბრიტანეთი, აშშ, კანადა, იაპონია;
 • ამ პროგრამის მიზნებისთვის საერთაშორისო სავაჭრო ქსელი არის ისეთი სავაჭრო ობიექტი, რომელიც ოპერირებს მინიმუმ 3 ქვეყანაში ან/და ერთ ქვეყანაში უფიქსირდება 50-ზე მეტი სავაჭრო ობიექტი. აღნიშნული დასტურდება შესაბამისი სავაჭრო ქსელის ოფიციალურ ბლანკზე დაწერილი წერილით ან/და ოფიციალური საიტის მეშვეობით, რომელზეც განთავსებულია ქსელის სავაჭრო რუკა.
 • მეწარმე სუბიექტი ვალდებულია განაცხადის შემოტანის ეტაპზე წარმოადგინოს საერთაშორისო სავაჭრო ქსელის ან შუამავალი დისტრიბუტორის შეთავაზება ან მიმოწერის/კომუნიკაციის დამადასტურებელი მასალა ბენეფიციარი კომპანიის ქსელში შესვლის შესაძლებლობის თაობაზე.
 • კომპონენტით შეიძლება ისარგებლონ III და IV კატეგორიის საწარმოებმა, რომლებიც საქმიანობენ შემდეგი მიმართულებით: ბმული
 • პირი რეგისტრირირებული უნდა იყოს ვებ-გვერდზე: www.tradewithgeorgia.com, რაც ნიშნავს იმას, რომ კომპანიის პროფილი გამოქვეყნებული (published) უნდა იყოს აღნიშნულ პლატფორმაზე. ქვემოთ იხილეთ ბმული (სარეგისტრაციო ვიდეო სახელმძღვანელო)

  http://tradewithgeorgia.com/Exporters-Guide

 • ბენეფიციარი ვალდებულია სააგენტოსთან ხელშეკრულების გაფორმებიდან 6 თვის ვადაში წარმოადგინოს აღნიშნულ ქსელში პროდუქციის განთავსების დამადასტურებელი დოკუმენტი.

თანადაფინანსების მექანიზმი:

მომსახურების სახე

მომსახურებით მოსარგებლე უფლებამოსილი პირი

სააგენტოს პროცენტული თანადაფინანსება

ბენეფიციარის პროცენტული თანამონაწილეობა

საერთაშორისო გაყიდვების სტიმულირება

IV და III ზომითი კატეგორია საწარმო

IV კატეგორია - 90%

III კატეგორია - 80%

IV კატეგორია - 10 %

III კატეგორია - 20%

სააგენტოს თანადაფინანსების ოდენობა, საერთაშორისო გაყიდვების სტიმულირების მიზნით ერთი ბენეფიციარისთვის შეადგენს არაუმეტეს 10 000 ევროს ექვივალენტს შესაბამის ვალუტაში.

სააგენტოს მოერ თანადაფინანსება განხორცილედება რეტრო ბონუსის, ე.წ. „ქეშ-ბექი“-ს პრინციპით, რაც გულისხმობს სრულად გადახდილი თანხიდან თანადაფინანსების თანხის ანაზღაურებას ზემოთმოცემული ცხრილის შესაბამისად.

პროგრამის განახლებული პირობების თანახმად:

 • ექსპორტზე ორიენტირებულ კომპანიებს სააპლიკაციო ფორმის შევსება შეეძლებათ შეუზღუდავი პერიოდის განმავლობაში;
 • პროგრამის მიზნობრივი ეკონომიკური საქმიანობების ჩამონათვალს დაემატა ისეთი მიმართულებები, როგორებიცაა: ყავის გადამუშავება, სამშენებლო მასალების წარმოება, ლითონის კონსტრუქციებისა და ელექტრონული კომპონენტების წარმოება;
 • არსებულ ბენეფიციარს, ნაკისრი ვალდებულებების ჯეროვნად შესრულების შემდეგ, უფლება ეძლევა ხელმეორედ გააკეთოს განაცხადი ყველა ქვე-კომპონენტის ფარგლებში, გარდა ბრენდინგისა;

პროგრამის ფარგლებში, აპლიკანტს მოეთხოვება წარმოადგინოს პროექტის მიზნობრიობის დასაბუთება, რომელმაც მათ შორის უნდა გასცეს პასუხი შემდეგ კითხვებს:

 • კომპანიის მზაობა საერთაშორისო სავაჭრო ქსელში შესასვლელად;
 • ინფორმაცია კომპანიის პროდუქციის შესახებ;
 • საექსპორტო პოტენციალის ზრდის ხელშეწყობის დასაბუთება;
 • მოლოდინები საერთაშორისო გაყიდვების მიმართულებით.

პროექტის მიზნობრიობის დასაბუთებაში სიტყვების რაოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს 600-ს.

სააგენტო დაფინანსების პროცესში იხელმძღვანელებს წარმოდგენილ ინვოისში დაფიქსირებული ჯამური თანხით, მიუხედავად იმისა მიმწოდებელს წარმოეშვება თუ არა ამ მომსახურებაზე დამატებით გასაწევი ხარჯი.

რეგისტრაცია


წყარო: აწარმოე საქართველოში

დამატებულია: 15-02-2024

განაცხადის წარდგენის ბოლო ვადა: 31-12-2024

განცხადების წარდგენამდე დარჩენილია: 164 დღე;


23-01-2022

შარქ თენქ საქართველო

10-02-2023

გადაიღე საქართველოში

10-02-2023

ექსპორტის სტიმულირების პროგრამა

06-02-2024

შეღავათიანი აგროკრედიტი

06-02-2024

შეღავათიანი აგროკრედიტი

23-01-2022

შარქ თენქ საქართველო

10-02-2023

გადაიღე საქართველოში

10-02-2023

ექსპორტის სტიმულირების პროგრამა


სიახლეების გამოწერა
Copyright 2018. www.projects.org.ge. All Rights Reserved.
ვებსაიტი დამზადებულია და ატვირთულია projects.org.ge-ის მიერ