ბიო მრავალფეროვნების ინტეგრირებული მართვა სამხრეთ კავკასიაში (IBiS)
projects.org.ge
prjects.org.ge
ნავიგატორი
329


GIZ ბიო მრავალფეროვნების ინტეგრირებული მართვა სამხრეთ კავკასიაში (IBiS)

უნიკალური ნომერი: 000093

პროექტის აღწერა:

გერმანიის მთავრობის კავკასიის ინიციატივის ფარგლებში, პროგრამა ძირითადად თანამშრომლობს სამხრეთ კავკასიის სამი ქვეყნის გარემოს დაცვის სამინისტროებთან. პროგრამა იყენებს მრავალსაფეხურიან მიდგომას. ეროვნულ დონეზე, იგი მხარს უჭერს ბიომრავალფეროვნების სტრატეგიებისა და რეგულაციების შემუშავებას ან განახლებას, განსაკუთრებით ტყისა და საძოვრების მართვის, ასევე ეროზიის კონტროლის სფეროში. აღნიშნულ პროცესში გამოყენებულია რაიონის, მუნიციპალიტეტისა და ადგილობრივ დონეზე განხორციელებული საცდელი (საპილოტე) ღონისძიებებიდან მიღებული გამოცდილება. აღნიშნული საპილოტე ზომების ნაწილია შესაბამისი დაინტერესებული მხარეების აღჭურვა ბიომრავალფეროვნებისა და ეკოსისტემური სერვისების მდგრად მართვაში ინტეგრირებული მიდგომების გამოყენებისათვის საჭირო უნარ-ჩვევებით.

IBiS პროგრამა ეფუძნება პროგრამების ბიომრავალფეროვნების მდგრადი მართვა სამხრეთ კავკასიაშიდა მთიან რეგიონებში ეროზიის ინტეგრირებული კონტროლი სამხრეთ კავკასიაში მიღწევებს და გაგრძელდება ოთხი წელი (2015 წლის დეკემბრიდან 2019 წლის ნოემბრამდე). პროგრამა ხორციელდება გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების (GIZ) მიერ, გერმანიის ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ფედერალური სამინისტროს (BMZ) სახელით, სომხეთსა და საქართველოში ავსტრიის განვითარების თანამშრომლობის (ADC) თანადაფინანსებით.


მოსალოდნელი შედეგები:

პროგრამის საერთო მიზანია ბიომრავალფეროვნებისა და ეკოსისტემური სერვისების მართვის პროცესში, სანდო მონაცემებზე დაყრდნობით უკეთესი კოორდინაციის მხარდაჭერა სხვადასხვა სექტორებს შორის. პროგრამა მოიცავს საქმიანობის ოთხ სფეროს შემდეგი მიზნებით:

ა. ადგილობრივ დონეზე ბიომრავალფეროვნებისა და ეკოსისტემური სერვისების მდგრადი მართვის ინსტრუმენტები და პროცესების კოორდინაცია გამოცდილია;

ბ. გაუმჯობესებულია დარგობრივი სამინისტროების, მათ დაქვემდებარებაში მყოფი ორგანოებისა და ასევე საგანმანათლებლო დაწესებულებების სამუშაო შესაძლებლობები ბიომრავალფეროვნებისა და ეკოსისტემური სერვისების მართვის სფეროში;

გ. ბიომრავალფეროვნებისა და ეკოსისტემური სერვისების მნიშვნელობის ფართო საზოგადოების მიერ აღქმა უფრო დადებითია;

დ. ბიომრავალფეროვნებისა და ეკოსისტემურ სერვისების მართვაზე რეგიონულ დონეზე ინფორმაციის გაცვლა გაუმჯობესებულია.


მაილსტონები:

• საკანონმდებლო რეფორმა (კანონი ბიომრავალფეროვნების შესახებ, კანონი ნადირობის შესახებ, კანონი დაცული ტერიტორიების შესახებ), ბიომრავალფეროვნების ინტეგრირებული დაცვის სფეროს პოლიტიკა და სტრატეგია; ორგანიზაციული განვითარება; განათლება მდგრადი განვითარებისთვის (ESD) სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა;

• დარგთაშორისი კოორდინაცია და კონფლიქტის მოგვარება ბიომრავალფეროვნების უკეთესი ინტეგრირებული მართვისათვის, როგორც ეროვნულ, ასევე ადგილობრივ დონეზე;

• სივრცითი დაგეგმარება (ეროვნულ დონეზე: სახელმძღვანელო პრინციპები; მუნიციპალურ დონეზე: ახმეტა);

• ტყის მდგრად მართვაზე (SFM) დაფუძნებული და ეროვნული სატყეო პროგრამის (NFP) შესაბამისი სატყეო სექტორის რეფორმა;

• ეკო-მიწათმოქმედება (მათ შორის ქარსაცავების აღდგენა, ნიადაგის კონსერვაცია), საძოვრების მართვა და ეროზიის ინტეგრირებული კონტროლი (ძირითადად დედოფლისწყაროსა და თუშეთში/ახმეტაში);

• სატყეო ინფორმაციის მართვის სისტემა და ბიომრავალფეროვნების ეროვნული მონიტორინგის სისტემა; ტყის ეროვნული ინვენტარიზაციისა და ტყის მართვის ინვენტარიზაციის პროექტები;

• ცნობიერების ამაღლება ბიომრავალფეროვნებისა და ტყის მდგრადი მართვის სფეროების შესახებ;

• აკადემიური და პროფესიული განათლება ბიომრავალფეროვნების ინტეგრირებული მართვისა და განათლება მდგრადი განვითარების სფეროებში.


მიზნობრივი ტერიტორია: სომხეთი, აზერბაიჯანი, საქართველო

სფერო: ბიომრავალფეროვნება, სატყეო სექტორი, დაცული ტერიტორიები, გარემოსდაცვითი განათლება, ურთიერთგადამკვეთი საკითხები

დონორი: გერმანიის ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების სამინისტრო (BMZ); ავსტრიის განვითარების თანამშრომლობა (ADC)

განმახორციელებელი: გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება (GIZ)

ვებ-გვერდი: http://biodivers-southcaucasus.org/

საკონტაქტო პირი: მარიამ ურდია

ელ-ფოსტა: mariam.urdia@giz.de

მისამართი: გულუას ქ. #6, თბილისი 0114, საქართველო

ბიუჯეტი: EUR 13.857.000


ბიომრავალფეროვნების ინტეგრირებული მართვა სამხრეთ კავკასიაში (IBiS)

დამატებულია: 22-01-2019

განაცხადის წარდგენის ბოლო ვადა: 31-12-2019

განცხადების წარდგენამდე დარჩენილია: 22 დღე;


20-11-2019

აგროსაწარმოების ხელშეწყობის პროგრამა

25-01-2019

ერთობლივი ძალისხმევა ქალთა ეკონომიკური გაძლიერებისთვის საქართველოში

21-01-2019

მეფუტკრეობის სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების მხარდაჭერის სახელმწიფო პროგრამა

21-01-2019

მაღალმთიან რეგიონებში სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სათიბ-საძოვრების რაციონალურად გამოყენების სახელმწიფო პროგრამა

21-01-2019

მაღალმთიან რეგიონებში სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სათიბ-საძოვრების რაციონალურად გამოყენების სახელმწიფო პროგრამა

20-11-2019

აგროსაწარმოების ხელშეწყობის პროგრამა

25-01-2019

ერთობლივი ძალისხმევა ქალთა ეკონომიკური გაძლიერებისთვის საქართველოში

21-01-2019

მეფუტკრეობის სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების მხარდაჭერის სახელმწიფო პროგრამა


სიახლეების გამოწერა


პროექტის პარტნიორები

Copyright 2018. www.projects.org.ge. All Rights Reserved.
ვებსაიტი დამზადებულია და ატვირთულია projects.org.ge-ის მიერ