projects.org.ge
prjects.org.ge
ნავიგატორი
58


Penal კონკურსი გზამკვლევის შემქმნელი ორგანიზაციის შესარჩევად

უნიკალური ნომერი: 000569

კონკურსის შესახებ:

ორგანიზაცია "ციხის საერთაშორისო რეფორმა - სამხრეთ კავკასიის ოფისი", ევროკავშირის ფინანსური დახმარებით, ახორციელებს პროექტს "სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის რეფორმების ხელშეწყობა და მონიტორინგი სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობით". პროექტის პარტნიორები არიან: "ინიციატივა მოწყვლადი ჯგუფების რეაბილიტაციისათვის" და "ადამიანის უფლებათა ცენტრი".

პროექტი მიზნად ისახავს სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების ჩართულობის გაზრდას სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის რეფორმებში, მათ შორის ადვოკატირების, პოლიტიკის შემუშავებაზე ზეგავლენისა მოხდენის, რეფორმის დასრულებული და მიმდინარე საფეხურების გადახედვის გზით. უფრო კონკრეტულად, პროექტის ფარგლებში იგეგმება სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის რეფორმების სტრატეგიების, სამოქმედო გეგმების, კანონმდებლობისა და არსებული პრაქტიკის ანალიზი ადამიანის უფლებების ევროპულ სტანდარტებთან შესაბამისობის კუთხით, მათი გაუმჯობესების მიზნით რეკომენდაციების შემუშავება და აღნიშნული რეფორმების შესახებ სამოქალაქო საზოგადოებასა და ხელისუფლებას შორის დიალოგის ხელშეწყობა.

წინამდებარე პროექტის ფარგლებში გათვალისწინებულია მსჯავრდებულებისთვის, ყოფილი მსჯავრდებულებისა და პრობაციონერებისთვის (ცალ-ცალკე ქალებისთვის, კაცებისთვის და არასრულწლოვნებისთვის) გზამკვლევის მომზადება, რომელიც მათ მიაწოდებს ინფორმაციას სამედიცინო, იურიდიული და სოციალური მომსახურების მიმწოდებელი ორგანიზაციების შესახებ (მომსახურების ჩამონათვალი და ორგანიზაციის საკონტაქტო მონაცემები). მომსახურების მიწოდებაში მოიაზრება, როგორც სახელმწიფო სერვისები, ისე სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციების და დონორების მიერ მიწოდებული სერვისები. აღნიშნული ორგანიზაციების ჩამონათვალი უნდა მომზადდეს შემდეგი ქალაქების მიხედვით: თბილისი, ბათუმი, ქუთაისი, ზუგდიდი, კახეთი, რუსთავი.

გზამკვლევის მიზანი:

აღნიშნული გზამკვლევის მიზანია მსჯავრდებულებისთვის, ყოფილი მსჯავრდებულებისთვის და პრობაციონერებისთვის სრული ინფორმაციის მიწოდება მათი სოციო-ეკონომიკური, იურიდიული თუ სხვა უფლებების შესახებ, რომლებიც პირდაპირ კავშირშია პირის რეაბილიტაცია-რესოციალიზაციის პროცესთან. სერვისების და რესურსების რუკის/მონაცემთა ერთიანი ბაზის მეშვეობით მოსალოდნელია, რომ მნიშვნელოვნად გაიზრდება ბენეფიციარების ხელმისაწვდომობა აღნიშნულ სერვისებზე.

ამასთან ერთად, გზამკვლევი მოგვცემს შესაძლებლობას დავინახოთ სახელმწიფოსა და არასამთავრობო სექტორის კოორდინაციისა და ჩართულობის დონე სამიზნე ჯგუფის რეაბილიტაცია-რესოციალიზაციის პროცესში და ასევე, მოვახდინოთ იმ სერვისების იდენტიფიცირება, რომელზე მოთხოვნაც არსებობს ბენეფიციარების მხრიდან, თუმცა დღესდღეობით არ ხდება მათი მიწოდება. ეს მომავალში კარგ საფუძველს მისცემს სამთავრობო და არასამთავრობო სექტორს ითანამშრომლონ ასეთი სერვისების შექმნისა და მიწოდების პროცესში.

აღნიშნული გზამკვლევის შექმნის მიზნით ორგანიზაცია "ციხის საერთაშორისო რეფორმა" აცხადებს კონკურსს სფეროს ადგილობრივი ორგანიზაციის (არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის) ჩართვაზე.

წარსადგენი დოკუმენტაცია:

დაინტერესებულ ორგანიზაციებს გთხოვთ, 2019 წლის 19 ნოემბრამდე გამოაგზავნოთ ქვემოთჩამოთვლილი დოკუმენტაცია შემდეგი ელ-ფოსტის მისამართზე: egabelaia@penalreform.org

** გზამკვლევის შედგენის მეთოდოლოგია - ინფორმაციის მოძიებისა და ანალიზის მეთოდოლოგია (მაქსიმუმ 3 გვერდი)
** დეტალური ბიუჯეტი
** უშუალოდ გზამკვლევის შექმნაში ჩართული თანამშრომლის(ებ)ის რეზიუმე
** ორგანიზაციული პროფილი (მათ შორის, აღნიშნულ სფეროში გამოცდილება და განხორციელებული მსგავსი გზამკვლევების/კვლევების შესახებ ინფორმაცია)
** ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან.

გზამკვლევის შედგენისთვის განკუთვნილი ანაზღაურება შეადგენს 3000 (დარიცხული) ევროს ექვივალენტს ლარში. ანაზღაურება შესრულებული სამუშაოსათვის გაიცემა გრანტის სახით. გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ პროექტი გათავისუფლებულია დღგ-სგან.

დამატებითი ინფორმაციისთვის, გთხოვთ, დაუკავშირდეთ პროექტის მენეჯერს:

ელენე გაბელაია
ელ-ფოსტა: egabelaia@penalreform.org
ტელ: +995 577 255575


წყარო : http://jobs.ge

დამატებულია: 05-11-2019

განაცხადის წარდგენის ბოლო ვადა: 19-11-2019 ვადა იწურება

განცხადების წარდგენამდე დარჩენილია: 2 დღე;


25-01-2019

სტარტაპ სესხი – თიბისი ბანკი

22-01-2019

ტყის მდგრადი მართვის კრიტერიუმები და ინდიკატორები კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში

21-01-2019

წყალბად-ქლორ-ფტორ-ნახშირბადების მოხმარებიდან ამოღების მართვის გეგმა (HPMP)

08-11-2019

საგრანტო კონკურსი

08-11-2019

საგრანტო კონკურსი

25-01-2019

სტარტაპ სესხი – თიბისი ბანკი

22-01-2019

ტყის მდგრადი მართვის კრიტერიუმები და ინდიკატორები კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში

21-01-2019

წყალბად-ქლორ-ფტორ-ნახშირბადების მოხმარებიდან ამოღების მართვის გეგმა (HPMP)


სიახლეების გამოწერა


პროექტის პარტნიორები

Copyright 2018. www.projects.org.ge. All Rights Reserved.
ვებსაიტი დამზადებულია და ატვირთულია projects.org.ge-ის მიერ